Algemene voorwaarden

 • Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die de Academie voor Verbindingskunst aanbiedt: opleidingen, trainingen en  workshops, in-company of middels open inschrijving. Ook hebben deze voorwaarden betrekking op de opdrachten die genoemde Academie uitvoert op het gebied van advisering, coaching en (systemische) interventies in de ruimste zin des woords.
 • Deze spelregels zijn algemeen. Voor verschillend aanbod  kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Die worden aangegeven in desbetreffende productfolders c.q. op offertes gebaseerde contracten.
 • Of een opleidingsactiviteit die middels open inschrijving wordt aangeboden, doorgaat is afhankelijk van het aantal deelnemers. Uiterlijk 4 weken voor aanvang wordt er een bericht gegeven als de open inschrijving  niet doorgaat. Als de open inschrijving wel doorgaat krijgt de deelnemer een bevestiging van deelname in de maand voorafgaand aan de start van het traject.
 • Facturering activiteit open inschrijving
  Bij aanmelding/inschrijving voor een activiteit op basis van open inschrijving wordt bij kortdurende activiteit ( minder dan een half jaar doorlooptijd) vooraf  de prijs per deelnemer gefactureerd. Als de doorlooptijd langer is dan een half jaar, geschiedt de betaling in twee termijnen.
 • Facturering in-company activiteit
  Voor de activiteiten die in-company worden aangeboden, worden per situatie met de opdrachtgever afspraken gemaakt over de wijze van facturering, inhoud en doelstelling van het programma en de organisatie van de  betreffende activiteit. Deze afspraken worden vastgelegd in een contract op basis van een goedgekeurde offerte.
 • Manier van betalen
  Betalingen kunnen worden gedaan op RABO bank rekeningnr. 37.99.52.408 t.n.v. de Academie voor Verbindingskunst te Soest. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 2 weken na factuurdatum.
 • Annuleringsregels
  Annulering van in-company en open inschrijvingsaanbod dient schriftelijk/per mail  te gebeuren.
  Bij annulering van een in-company opdracht tot 1 maand voor de geplande uitvoerdatum is de helft van het offertebedrag verschuldigd bij trajecten van meer dan zes dagen. Bij trajecten van zes dagen of korter is het gehele offertebedrag verschuldigd. Bij annulering bij minder dan een maand voor uitvoerdatum is het gehele offertebedrag verschuldigd ongeacht de duur van het traject.
  Bij open inschrijving kan  75 % van de cursusprijs terugbetaald worden indien geannuleerd wordt tot een maand voor de geplande uitvoerdatum. Bij annulering bij een termijn van minder dan een maand tot uitvoerdatum worden geen terugbetalingen meer gedaan
 • Wanbetaling
  Als Academie voor Verbindingskunst door wanbetaling van de cursist of opdrachtgever genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening komen van de betreffende cursist of opdrachtgever en door de Academie voor Verbindingskunst op  hem of haar worden verhaald.
 • De  Academie voor Verbindingskunst verbindt zich als lid van NVO2 (de Nederlandse vereniging van HRD professionals in ontwikkelen en opleiden) aan de beroepscode van de vereniging. Deze spreekt zich uit over de hoedanigheid van de dienstverlenende, professionele en persoonlijke verantwoordelijkheid van de bij de vereniging aangesloten HRD professional.
 • Academie voor Verbindingskunst sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek als ook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en ten gevolge van de gevolgde opleiding, workshop, en/of coaching.
 • Auteursrecht
 • Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op alle geschreven materiaal dat ter ondersteuning van de leerprocessen wordt aangeboden, auteursrecht.
 • Klachtenprocedure
  De Academie voor Verbindingskunst heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle geleverde diensten.
 • Vertrouwelijkheid
  Alle informatie die door de cursist, opdrachtgever, deelnemer aan trajecten van de Academie voor Verbindingskunst worden verstrekt worden vertrouwelijk behandeld, voor zover daar geen afspraken over zijn gemaakt ( zie ook de beroepscode van NVO2)
 • Vragen
  Vragen over het onderwijs of de organisatie worden binnen 1 week  afgehandeld.

Comments are closed.